Monday, January 22, 2007

Vilnius '37Praeivi! Besigėrėdamas kalnuotos šalies vaizdais, miško ošimu ir šaltinių čiurlenimu, mokėk suprasti Vilniaus apylinkių grožį; žiūrėdamas j didingus miesto namus ir nesuskaitomus baž­nyčių bokštus, prisimink garsiąją Vilniaus praeitį.
Šventų Vietų Lankytojau! Atėjęs čia įvairių vargų prislėgtas, Kalvarijos akivaizdoje pamiršk juos, o iš Aušros Vartų Gailes­tingosios Motinos semkis paguodos rytojaus dienai.
Lietuvi! Nepamiršk tad lankyti ir pažinti Vilniaus…

No comments: